Skróty klawiszowe:

wielkość tekstu: A A A

Kalendarz

Aktualnie na tablicy

Koncepcja pracy szkoły

Strona główna » Dokumenty Szkoły » Koncepcja pracy szkoły

 

KONCEPCJA

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3

W DZWONO – SIERBOWICACH

NA LATA  2012 - 2017

 

Spis treści

 • Podstawa Prawna
 • Misja szkoły
 • Koncepcja funkcjonowania i rozwoju szkoły
 • Mocne i słabe strony szkoły
 • Model  absolwenta szkoły
 • Model absolwenta przedszkola
 • Wizja szkoły

Podstawa prawna:

 • Ustawa  z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty. (tekst jednolity:

Dz. U.  z 2004r. Nr. 256, poz. 2572 z późn. zmianami)

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2015r. w sprawie nadzoru pedagogicznego.(Dz. U. z 2015 r. poz. 1270)

MISJA SZKOŁY


Szkoła Podstawowa nr 3 w Dzwono-Sierbowicach jest placówką oświatową malowniczo położoną w parku krajobrazowym

Jury Krakowsko-Częstochowskiej.
 

W swej działalności statutowej stawiamy sobie za cel kształcić ucznia wyposażając go w umiejętności niezbędne we współczesnym świecie.
Realizujemy ten cel poprzez:

 • zapewnienie wszystkim uczniom zdobycia podstawowego wykształcenia
 •  stworzenie warunków rozwijania zainteresowań
 • organizowanie pomocy psychologiczno - pedagogicznej
 • wprowadzenie autorskiego wewnątrzszkolnego systemu oceniania osiągnięć edukacyjnych i wychowania
 • indywidualizację wymagań edukacyjnych
 • stosowanie aktywnych metod pracy
 • umożliwianie uczestnictwa w kulturze

                     Jesteśmy szkołą przygotowującą absolwenta do:
 • kontynuacji kształcenia w gimnazjum
 •  samodzielnego poznawania najbliższego otoczenia i regionu
 • posługiwania się urządzeniami multimedialnymi i życia w społeczeństwie informacyjnym
 • kreatywnego, twórczego myślenia
 • pracy w grupie, zespole

Szkoła kształtuje u uczniów postawy akceptowane społecznie i dające możliwość rozwoju. Uczymy:

 • przyjmowania odpowiedzialności za efekty swojej pracy
 • szacunku do pracy innych: uczniów, nauczycieli, rodziców
 • odpowiedzialności za swoje czyny,
 • zaangażowania w życie szkoły
 • postępowania zgodnego z przyjętymi zasadami
 • obiektywnej oceny własnych poczynań
 • postaw patriotycznych
 • wrażliwości na piękno i potrzeby drugiego człowieka

Naszym uczniom oferujemy:

 • możliwość korzystania z nowoczesnego obiektu sportowego
 • zdobycie karty rowerowej
 • udział w zajęciach rozwijających zainteresowania
 • udział w zajęciach logopedycznych
 • pomoc pedagoga
 • udział w konkursach szkolnych i międzyszkolnych
 • dogodny dojazd do szkoły
 • spożycie 2 śniadania
 • opiekę w świetlicy szkolnej i w ognisku wychowawczym
 • korzystanie z pracowni przedmiotowych
 • korzystanie z biblioteki
 • korzystanie z programów profilaktyki zdrowotnej
 • korzystanie z ciekawej oferty wycieczek krajoznawczo-turystycznych i kulturalnych
 • udział w imprezach kulturalnych organizowanych dla środowiska
 •  możliwość rozwijania swoich zainteresowań m.in. w Młodzieżowej Orkiestrze Dętej, której siedziba znajduje się na terenie szkoły
 • zapewniamy pomoc dydaktyczną uczniom z trudnościami dydaktycznymi i o nieharmonijnym rozwoju
 • zapewniamy pomoc materialną uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej i życiowej.

Koncepcja funkcjonowania i rozwoju szkoły

1. Działalność dydaktyczna, wychowawcza i opiekuńcza oraz inna działalność statutowa szkoły.

Kryteria sukcesu:

1.Szkoła osiąga cele zgodne z polityką oświatową państwa.

2. Szkoła doskonali efekty swojej pracy.

Zadania

Działania szkoły

 

Analizuje się wyniki sprawdzianu.

- Do analizy wyników sprawdzianu wykorzystuje się różnorodne metody analizy wyników.

- Z analizy wyciąga się wnioski, które uwzględnia się w planowaniu pracy.

- Wdrażane w szkole wnioski z analizy wyników sprawdzianu przyczyniają się do wzrostu efektów kształcenia.

 

 

 

Uczniowie nabywają wiadomości

i umiejętności.

- W szkole formułuje się i wdraża wnioski z analizy osiągnięć uczniów,

   dostrzegane są możliwości uzyskiwania przez uczniów lepszych

   wyników  w nauce.

- Motywuje się uczniów do nauki.

- Wskazuje się metody i sposoby uczenia się.   

- Oceną wskazuje się uczniowi co opanował, a nad czym musi jeszcze

   popracować.

- Organizuje się próbne sprawdziany w klasie klasy VI, analizuje wyniki, wyciąga wnioski i wykorzystuje do  planowania pracy.

- Bada się stopień opanowania umiejętności uczniów, analizuje wyniki

   i wdraża wnioski.

 

 

 

Uczniowie

są aktywni.

- Uczy się uczniów samodzielności i zachęca do podejmowaniu różnorodnych aktywności na rzecz własnego rozwoju i rozwoju szkoły.

-  Rozwija się samorządność uczniów m.in. poprzez działalność

   w Samorządzie Uczniowskim.

-  Prowadzone są badania oczekiwań uczniów wobec szkoły.

- Uczniowie są aktywizowani i motywowani do udziału w konkursach

   przedmiotowych szkolnych i pozaszkolnych poprzez indywidualizację

   procesu nauczania i zajęcia pozalekcyjne rozwijające zdolności

   i predyspozycje uczniów.

- Wszyscy uczniowie są motywowani i zachęcani do udziału w szkolnych

   apelach i uroczystościach.

 

 

 

Respektowane są normy społeczne.

- W szkole analizuje się podejmowane działania wychowawcze mające

  na celu eliminowanie zagrożeń oraz wzmacnianie właściwych zachowań,

  oceniania się ich skuteczność oraz modyfikuje w razie potrzeb,

  uwzględniając inicjatywy uczniów.

- Monitoruje się realizację programu wychowawczego i profilaktycznego

  szkoły, wyciąga się wnioski do planowania pracy.

- Klasowe programy wychowawcze są spójne z programem

   wychowawczym szkoły.

- Zawierane są kontrakty klasowe, które redagują uczniowie wspólnie

   z wychowawcą.

- Organizuje się apele, pogadanki promujące właściwe zachowania: np.

  przeciwdziałania agresji, właściwego odżywiania, udzielania pierwszej

  pomocy przedmedycznej, radzenia sobie w sytuacjach trudnych,

  asertywnego zachowania, bezpieczeństwa, itp.

- Na bieżąco informuje się rodziców o problemach wychowawczych

   i podejmuje wspólne, spójne działania.

- Dba się o bezpieczeństwo psychiczne i fizyczne uczniów.

- Nauczyciele, wychowawcy współpracują ze sobą i dyrektorem szkoły

  w rozwiązywaniu problemów wychowawczych.

- Nauczyciele doskonalą się w zakresie udzielania pomocy uczniom

  sprawiającym problemy wychowawcze.

- W szkole powołany jest zespół nauczycieli wychowawców w celu

  planowania pracy w tym zakresie.

2. Procesy zachodzące w szkole.

Kryteria sukcesu:

 1. Procesy zachodzące w szkole służą realizacji przyjętej w szkole koncepcji pracy.
 2. W szkole dba się o prawidłowy przebieg i doskonalenie procesów edukacyjnych.

Zadania

Działania szkoły

 

Szkoła ma koncepcje pracy.

- Szkoła posiada koncepcje pracy.

- Koncepcja pracy szkoły jest analizowana i modyfikowana w razie potrzeb.

- Jako załącznik do koncepcji tworzy się plan pracy

  dydaktyczno-wychowawczej na dany rok szkolny.

- Koncepcja pracy szkoły jest znana i akceptowana przez uczniów

  i rodziców.

 

Oferta edukacyjna umożliwia realizację podstawy programowej.

- Oferta edukacyjna jest modyfikowana, wzbogacana i umożliwia rozwój

  zainteresowań uczniów.

- Nauczyciele wybierają programy nauczania pozwalające na realizację

   podstawy programowej i dostosowanie do możliwości uczniów.

- Monitoruje się realizację podstawy programowej .

- Bada się kompetencje uczniów, analizuje wyniki i wyciąga wnioski.

- Organizuje się próbne sprawdziany klasyVI.

- Stwarza się warunki umożliwiające realizację podstawy programowej.

 

 

Procesy edukacyjne mają charakter zorganizowany.

- Bada się oczekiwania uczniów i rodziców wobec szkoły.

- Planuje się procesy edukacyjne z uwzględnieniem wniosków rodziców

   i uczniów.

- W tworzeniu arkusza organizacyjnego szkoły uwzględnia się

   wykształcenie i predyspozycje nauczycieli oraz wszystkie aspekty pracy

   szkoły.

- Procesy edukacyjne przebiegające w szkole są monitorowane

  i doskonalone.

- Wnioski z monitorowania procesów edukacyjnych są wykorzystywane

  w panowaniu tych procesów.

- Nauczyciele pracują wspólnie z uczniami nad doskonaleniem procesów

   edukacyjnych.

- Nauczyciele stosują różne sposoby wspierania i motywowania uczniów

  w procesie uczenia się.

- Informacja o postępach w nauce otrzymana w wyniku oceniania uczniów

  pomaga im uczyć się i planować swój indywidualny proces uczenia się.

- W szkole analizuje się wyniki monitorowania osiągnięć uczniów i wdraża

  się wnioski z tych analiz.

 

 

Procesy edukacyjne są efektem współdziałania nauczycieli

- Nauczyciele wspomagają sibie nawzajem w organizowaniu i realizacji

  procesów edukacyjnych.

- Nauczyciele pracują w zespołach zadaniowych stałych i doraźnych w celu

  diagnozowania, analizowania pracy szkoły i wniosków do pracy.

- Wprowadzenie zmian dotyczących przebiegu procesów edukacyjnych

   następuje w wyniku wspólnych ustaleń między nauczycielami.

- Nauczyciele doskonalą się i sukcesywnie podnoszą swoje kwalifikacje.

- Organizuje się warsztatowe szkolenia rady pedagogicznej.

- W szkole działa zespół WDN.

 

 

Kształtuje się postawy uczniów.

- Działania wychowawcze podejmowane w szkole są planowane

  i modyfikowane zgodnie z potrzebami uczniów oraz ich udziałem.

- Nauczyciele pracują w klasowych zespołach nauczycieli i ustalają

   wspólny front oddziaływań wychowawczych.

- Działania wychowawcze są spójne z programem wychowawczym szkoły

   i statutem szkoły.

- Działania wychowawcze podejmowane w szkole są monitorowane,

  analizowane i wdrażane są wnioski z tych analiz.

 

 

Prowadzone są działania służące wyrównywaniu szans edukacyjnych

 - Umożliwia się kształcenie uczniom niepełnosprawnym.

 - W szkole prowadzone są działania zwiększające szanse edukacyjne

    uczniów, uwzględniające indywidualizację procesu edukacji.

- Organizuje się zajęcia pozalekcyjne po zbadaniu oczekiwań uczniów,

   rodziców i diagnozie.

- Realizuje się projekty w ramach EFS: „Wyrównywanie szans

  edukacyjnych drogą do wiedzy”, „Indywidualizacja nauczania

  w klasach I-III”,

- W ramach godzin z art 42 KN organizuje się zajęcia rozwijające

  zainteresowania uczniów, w tym koła przedmiotowe, zajęcia sportowe

  i wspierające ucznia potrzebującego pomocy, w tym zajęcia logopedyczne,

  zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, gimnastyka korekcyjna,

  zajęcia wyrównawcze.

- Organizuje się wycieczki edukacyjne, zajęcia w terenie.

- Uczniowie z trudnościami dydaktycznymi i dysfunkcjamiobjęci są

   pomocą psychologiczno-pedagogiczną.

- Rozwija się indywidualne zdolności i predyspozycje uczniów.

3. Funkcjonowanie szkoły w środowisku lokalnym, w szczególności w zakresie współpracy z rodzicami.

Kryteria sukcesu:

 1. Szkoła jest integralnym elementem środowiska, w którym działa.
 2. Szkoła współpracuje ze środowiskiem na rzecz rozwoju własnego i lokalnego.
 3. Szkoła racjonalnie wykorzystuje warunki, w których działa.

Zadania

Działania szkoły

 

Wykorzystywane są zasoby środowiska

na rzecz wzajemnego rozwoju.

- W działaniach szkoły są uwzględniane możliwości i potrzeby środowiska.

- Współpraca szkoły z instytucjami i organizacjami działającymi

   w środowisku: Policją, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej,

   Biblioteką w Pilicy, Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, Parafią

   wpływa korzystnie na rozwój edukacyjny uczniów.

- Szkoła wspiera rodziców uczniów, którzy nie radzą sobie

  z problemami: edukacyjnymi, wychowawczymi, finansowymi

  i innymi wg potrzeb.

 Wykorzystywane

są informacje

o losach absolwentów.

 - Kształci się umiejętności potrzebne na rynku pracy takie jak: język

   ojczysty, języki obce, umiejętności obsługi komputera, korzystanie

   z technologii informatycznej, umiejętność współpracy w zespole

   kreatywność i odpowiedzialność.

 

Promowana jest wartość edukacji.

- Szkoła jest pozytywnie postrzegana w środowisku, dzięki efektywnej

   współpracy z rodzicami i partnerami szkoły.

- Promuje się osiągnięcia uczniów w szkole oraz stronie internetowej

   szkoły.

- Organizuje się imprezy uroczystości szkolne, na które zaprasza się

   rodziców i partnerów szkoły.

- Sukcesy szkoły i uczniów są eksponowane w gablotach szkolnych

   na korytarzu.

 

 

Rodzice są partnerami szkoły.

- Rodzice współdecydują w sprawach szkoły i uczestniczą

  w podejmowanych działaniach.

- Opiniują dokumenty szkoły.

- Współtworzą i modyfikują koncepcję pracy szkoły.

- W szkole działa Rada Rodziców zgodnie z swoim statutem.

- Opracowuje się harmonogram spotkań z rodzicami.

- Rodzice są na bieżąco informowani o postępach w  naucei zachowaniu

  się uczniów.

- Rodzice są zapraszani na uroczystości szkolne i klasowe.

- Organizuje się pedagogizację rodziców we współpracy z poradnią

   psychologiczno-pedagogiczną.

- W szkole ustala się różne formy kontaktu rodziców i wychowawców


4. Zarządzanie szkołą.

Kryteria sukcesu:

1. Zarządzanie zapewnia sprawne funkcjonowanie szkoły.

Zadania

Działania szkoły

 

 

 

Funkcjonuje współpraca w zespołach.

- Nauczyciele wspólnie planują działania podejmowane w szkole,

   rozwiązują problemy i doskonalą metody i formy współpracy.

- W szkole powołuje się liderów zespołów uwzględniając indywidualne

  predyspozycje nauczycieli.

- Nauczyciele pracują w zespołach zadaniowych stałych i doraźnych

   i prezentują wyniki swojej pracy na radzie pedagogicznej.

- Nauczyciele biorą udział w szkoleniach i warsztatach organizowanych

  przez szkołę.

- Nauczyciele biorący udział w szkoleniach dzielą się swoją wiedzą

   i umiejętnościami z innymi, szczególnie młodymi nauczycielami.

- Nauczyciele wspólnie planują procesy edukacyjne w szkole.

 

 

 

Sprawowany jest wewnętrzny nadzór pedagogiczny.

- Podnosi się efektywność pracy poprzez doskonalenie działalności

  dydaktycznej,wychowawczej, opiekuńczej oraz innej działalności

   statutowej szkoły we współpracy z nauczycielami, organem

   prowadzącym i innymi podmiotami działającymi na rzecz oświaty.

- W planowaniu uwzględnia się priorytety ministra i kuratora oświaty.

- Ewaluacja wewnętrzna jest prowadzona z udziałem zespołów nauczycieli.

- Zespół przedstawia raport z przeprowadzonej ewaluacji.

- Wyciąga się wnioski z ewaluacji pracy szkoły i wykorzystuje do

  planowania pracy.

- Wnioski wynikające z wewnętrznego nadzoru pedagogicznego służą

  do wprowadzenia zmian w funkcjonowaniu szkoły i są wykorzystywane

  do rozwoju szkoły.

- Organizuje się szkolenia w ramach WDN dla całej rady pedagogicznej

  lub grup nauczycieli wg potrzeb.

- Zachęca się nauczycieli do doskonalenia zawodowego, zdobywania

  nowych klasyfikacji wg potrzeb szkoły i własnego rozwoju.

- Przestrzega się przepisów prawa oświatowego.

- Monitoruje się przestrzeganie prawa.

 - Wdraża się wszystkie rozporządzenia dotyczące pracy szkoły.

 

 

Szkoła ma odpowiednie warunki lokalowe

i wyposażenie.

- Podejmowane są skuteczne działania wzbogacające warunki lokalowe

  i wyposażenie szkoły w celu poprawy warunków realizacji przyjętych

  w szkole programów nauczania i poszerzania oferty zajęć.

- Dba się  o funkcjonalność pomieszczeń szkolnych, estetyczny wygląd,

  sprzyjający uczeniu się.

- Wyposaża się warsztat pracy nauczyciela zgodnie z zapisami w Karcie

  Nauczyciela i w miarę możliwości finansowych szkoły.

- Pozyskuje się środki z różnych źródeł na poprawę warunków lokalowych

  i wyposażenia szkoły.

- Stosuje się zalecenia pokontrolne instytucji uprawnionych do kontroli

  szkoły.

- Systematycznie wyposaża się szkołę w pomoce dydaktyczne.

- Wymienia się sprzęt w miarę potrzeb i możliwości finansowych szkoły.

- Dba się o bezpieczne warunki nauki i opieki nad uczniami.

Mocne i słabe strony szkoły

Mocne strony szkoły

Słabe strony szkoły

 • Estetyczne, odnowione, zadbane pomieszczenia szkolne, oddziałów przedszkolnych i  korytarze.
 • Wysoko wykwalifikowana kadra pedagogiczna.
 • Bogata oferta zajęć pozalekcyjnych, spełniająca oczekiwania dzieci i uczniów.
 • Indywidualizacja nauczania.
 • Zajęcia logopedyczne dla dzieci i uczniów z wadami wymowy.
 • Opieka pedagoga.
 • Opieka higienistki szkolnej.
 • Zajęcia wspierające rozwój dla dzieci i uczniów z trudnościami w nauce.
 • Zajęcia rewalidacyjne.
 • Umożliwienie kształcenia uczniom niepełnosprawnym.
 • Dobrze skonstruowany i realizowany program wychowawczy i profilaktyczny.
 • Spójne zasady oceniania.
 • Badanie osiągnięć uczniów, wyciąganie wniosków do pracy.
 • Prowadzenie diagnozy wśród dzieci i uczniów

 i wykorzystywanie jej do planowania pracy.

 • Prowadzenie wewnętrznej ewaluacji pracy szkoły i wyciąganie wniosków do planowania pracy.
 • Średnie i wyżej średnie wyniki sprawdzianów zewnętrznych
 • Bogaty program i wysoki poziom imprez

 i uroczystości przedszkolnych i szkolnych.

 • Szkoła jest pozytywnie postrzegana

w środowisku lokalnym.

 • Ogólnodostępna pracownia internetowa, każde dziecko i uczeń ma własne stanowisko pracy z komputerem.
 • Tablice multimedialne i ekrany multimedialne w 4 klasach.
 • Dużo nowoczesnych pomocy dydaktycznych.
 • Pozyskiwanie środków z EFS na projekty szkolne.
 • Udział uczniów w europejskich projektach edukacyjnych.
 • Opieka świetlicowa dla wszystkich potrzebujących uczniów.

 

 • Brak laureatów w konkursach przedmiotowych na szczeblu wojewódzkim.
 • Brak wielofunkcyjnego, nowoczesnego boiska.

 

 

Szanse

Zagrożenia

 • Władze gminy rozumieją rolę edukacji

i wspierają jej rozwój.

 • Dodatkowe godziny z art.42 Karty Nauczyciela wykorzystujemy na organizowanie zajęć wspierających rozwój i rozwijających zainteresowania ucznia.
 • Realizacja zadań w zakresie  pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu i szkole.
 • Założenie monitoring w szkole w celu zwiększenia bezpieczeństwa.

1. Brak etatów dla wszystkich

    nauczycieli.

3. Wzrost bezrobocia.

4. Zmniejszająca się liczba godzin do

   dyspozycji dyrektora szkoły.

5.Duża ilość uczniów potrzebujących wsparcia.

 

WIZJA  SZKOŁY

 • Nasza szkoła osiąga wysokie efekty kształcenia, na miarę możliwości uczniów.
 • Przygotowuje przedszkolaka i ucznia - absolwenta do podjęcia kształcenia na wyższym poziomie edukacyjnym.
 • Szkoła ma prestiż w środowisku. Jest wizytówką gminy.
 • Jest miejscem bezpiecznym i przyjaznym dla dzieci i uczniów. Wszystkie dzieci w oddziałach przedszkolnych i uczniowie znajdują u nas warunki do wszechstronnego rozwoju. Otaczamy opieką i udzielamy pomocy dzieciom i uczniom, którzy pomocy potrzebują.
 • Szczególnie dbamy o kultywowanie tradycji patriotycznych, szkolnych i środowiskowych.
 • Szkoła służy środowisku lokalnemu, jest ośrodkiem kultury, sportu oraz miejscem użyteczności publicznej.
 • Odpowiadamy na wyzwanie współczesnej edukacji w Polsce poprzez umiejętne dostosowanie się do szybko zmieniających się warunków zewnętrznych wykorzystując potencjał tkwiący w wysoko kwalifikowanej kadrze pedagogicznej oraz bardzo dobrych warunkach lokalowych i dydaktycznych.
 • W naszych działaniach dydaktyczno-wychowawczych rodzice pełnią wspierającą i współtworzącą rolę.

Model absolwenta szkoły

        Uczeń kończący Szkołę Podstawową nr 3 w Dzwono – Sierbowicach będzie dobrze funkcjonować w swoim środowisku, w domu i w szkole. Będzie pogodny,

z pozytywnym, choć nie bezkrytycznym stosunkiem do otaczającej go rzeczywistości. Będzie traktować zdobywanie wiedzy jako podstawę własnego rozwoju. Niezależnie od indywidualnych cech osobowości, predyspozycji i talentów będzie wyposażony w zespół cech osobowości uniwersalnych, warunkujących właściwe funkcjonowanie we współczesnym świecie.

Absolwent będzie:

 • dobrym obywatelem, świadomym swoich praw i obowiązków, posiadającym godność, poczucie własnej wartości, szanującym prawa innych;
 • człowiekiem ambitnym, aktywnym, ciekawym świata i wiedzy, mającym różnorodne zainteresowania, chętnie gromadzącym różne wiadomości i umiejętności;
 • człowiekiem uczciwym, tolerancyjnym i odpowiedzialnym, odróżniającym dobro od zła, kierującym się zasadami moralnymi;
 • człowiekiem dbającym o własny rozwój duchowy, wrażliwym na piękno, szanującym dorobek ludzkości w dziedzinie kultury i sztuki;
 • człowiekiem dbającym o zdrowie i kondycję fizyczną oraz świadomym ich zależności od stanu środowiska naturalnego;
 • człowiekiem odpowiedzialnym za stan środowiska naturalnego, racjonalnie korzystającym z zasobów przyrody.

Model absolwenta przedszkola
Dziecko kończące oddział przedszkolny i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej potrafi dobrze funkcjonować w roli ucznia.

WYKAZUJE:

♦Motywację do uczenia się i wysiłku intelektualnego.

♦ Zainteresowanie treściami nauczania, chęć poznawania czegoś nowego.

♦ Umiejętność przyswajania nowych pojęć, logicznego myślenia, korzystania z posiadanych wiadomości, uważnego słuchania.

♦ Umiejętność koncentracji, pracy przez dłuższy czas, wytrwałość.

♦ Umiejętność radzenia sobie z trudnościami (nie zniechęca się, gdy mu się coś

nie uda, podejmuje próby radzenia sobie z zadaniem).

♦ Umiejętność współpracy w grupie (podporządkowuje się poleceniom, normom, umie współpracować z innymi).

♦ Tolerancję wobec innych, odmiennych postaw, przekonań.

♦ Samodzielność.

♦ Odporność na stres.

POSIADA:

♦ Zdolność do obdarzania nauczycielki i innych dorosłych uwagą i porozumiewania się w zrozumiały dla innych sposób.

♦ Wyobrażenie o obowiązkach wynikających z roli ucznia.

♦ Podstawową wiedzę o świecie.

ROZUMIE, ZNA:

♦ Prawa dziecka i respektuje prawa innych ludzi.

♦ Zasady bezpieczeństwa, zabawy, higieny, dbałości o zdrowie i sprawność fizyczną.

♦ Zasady kultury postępowania.

♦ Kulturę i dziedzictwo własnego regionu, symbole narodowe.

♦ Potrzebę szanowania przyrody i środowiska.

 

NIE OBAWIA SIĘ:

♦ Występować publicznie.

♦ Reprezentować grupę, przedszkole.

♦ Chwalić się swoimi pomysłami, osiągnięciami artystycznymi, sportowymi, sukcesami.

♦ Wykazywać inicjatywę w działaniu.

♦ Wyrażania swoich uczuć.

Koncepcja pracy jest corocznie analizowana i podlega modyfikacji w zależności od potrzeb.

 

Opracowały:

Jadwiga Skowronek

Anna Janoska-Gubas

 

Ogłoszono tekst jednolity: 30.08 2012r.

Zaprezentowano Radzie Rodziców: 16.10.2012r.

Przedstawiono Samorządowi Uczniowskiemu:14.09.2012r.

Załączniki

 • Plan rozwoju Szkoły Podstawowej nr 3 w Dzwono – Sierbowicach.
 • Program Wychowawczy Szkoły Podstawowej  nr 3 w Dzwono – Sierbowicach
 • Program Profilaktyczny  Szkoły Podstawowej  nr 3 w Dzwono – Sierbowicach

Szkoła Podstawowa nr 3 w Dzwono-Sierbowicach
Dzwono-Sierbowice 2, 42-436 Pilica
e-mail: dzwonosierbowice@poczta.onet.pl

tel.: 32 6735005
e-mail: biuro@sp3dzwonosierbowice.pl

Szkoła Podstawowa nr 3 w Dzwono-Sierbowicach
Poleć stronę
Zapytanie
Wersja mobilna