Skróty klawiszowe:

wielkość tekstu: A A A

Kalendarz

Aktualnie na tablicy

Deklaracja dostępności

Strona główna » Deklaracja dostępności

Deklaracja Dostępności w Szkole Podstawowej nr 3 w Dzwono-Sierbowicach

 

  • dla strony internetowej BIP

Szkoła Podstawowa Nr 3 w Dzwono-Sierbowicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.


Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do

http://www.sp3dzwonosierbowice.pl/

http://www.sp3dzwonosierbowice.szkolnastrona.pl/bip/

 

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych

http://www.sp3dzwonosierbowice.szkolnastrona.pl/bip/oswiadczenie-o-dostepnosci,txt,1.html

 

Strona posiada certyfikat „Strona przyjazna niewidomym”

http://www.sp3dzwonosierbowice.szkolnastrona.pl/bip/certyfikat,txt,5.html

 

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-02-09

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie zastosowano możliwość zmiany kontrastu, w tym ustawień dzień/noc.

Na stronie istnieje mechanizm, który umożliwia pominięcie bloków treści powtarzanych na wielu stronach internetowych,.

Strona posiada mechanizm zmiany wielkości czcionki.

Strona posiada mechanizm zmiany układu strony.

Strona posiada mechanizmy kontroli historii zmian.

Na stronie można używać standardowych skrótów klawiszowych.

 

  • informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Urszula Domagała, 

- e-mail: dzwonosierbowice@poczta.onet.pl

- listownie: Szkoła Podstawowa nr 3 w Dzwono-Sierbowicach

                Dzwono-Sierbowice 2

                42-436 Pilica

- numer telefonu/faksu 32 67 35 005

Powyższymi drogami można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

 

  • dostępność architektoniczna

Do budynku szkoły prowadzi:

- wejście główne znajdujące się od frontu budynku, z podest jednostopniowym oraz podjazdem dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim,

- dwa wejścia boczne, od wschodniej i zachodniej strony z czterema stopniowymi schodami.

Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są pracownicy obsługi.

W budynku na każdym poziomie (parter, 1 i 2 piętro) znajdują się korytarze, na poszczególne kondygnacje prowadzą schody. Budynek nie posiada wind, wyposażony jest w schodołaz.
W budynku w toaletach nie ma dostosowań dla osób niepełnosprawnych.

W budynku szkoły nie ma zamontowanych platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych, nie ma systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące, w budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym.

Przed budynkiem szkoły wyznaczono dwa miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Do szkoły może wejść osoba z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

 

Szkoła Podstawowa nr 3 w Dzwono-Sierbowicach
Dzwono-Sierbowice 2, 42-436 Pilica
e-mail: dzwonosierbowice@poczta.onet.pl

tel.: 32 6735005
e-mail: dzwonosierbowice@poczta.onet.pl

Szkoła Podstawowa nr 3 w Dzwono-Sierbowicach
Poleć stronę
Zapytanie
Wersja mobilna