Skróty klawiszowe:

wielkość tekstu: A A A

Kalendarz

Aktualnie na tablicy

Program "Aktywna tablica"

Strona główna » Program "Aktywna tablica"

AKTYWNA TABLICA

 

Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych na lata 2017-2019

Szkoła Podstawowa nr 3 w Dzwono-Sierbowicach  otrzymała w ramach ww Programu środki finansowe na zakup pomocy dydaktycznych z zakresu
technologii informacyjno - komunikacyjnych w wysokości 14 tys. złotych.
Organ prowadzący – Miasto i Gmina Pilica zapewniła dodatkowo 3,5 tys. wkładu własnego, co pozwoliło na zakup dwóch monitorów interaktywnych

Głównym celem Programu jest umożliwienie wykorzystywania w procesie dydaktycznym nowoczesnych pomocy dydaktycznych, wybranych przez szkołę zgodnie z jej zdefiniowanymi potrzebami, oraz podniesienie kompetencji uczniów i nauczycieli przez zmianę sposobu myślenia o możliwościach wykorzystania nowych technologii. Ponadto celem Programu jest rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania TIK w edukacji, rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz wspomaganie organów prowadzących szkoły w realizacji przedsięwzięć związanych z rozwijaniem tych kompetencji, zainteresowań i uzdolnień.

Cele szczegółowe Programu:

 • rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli, w szczególności w zakresie posługiwania się TIK w procesie kształcenia lub uczenia się;
 • kształtowanie kompetencji społecznych i twórczych uczniów, w tym umiejętności pracy zespołowej;
 • rozwój postaw kreatywności, przedsiębiorczości uczniów i nauczycieli;
 • wspieranie innowacyjnych metod pracy;
 • wykorzystanie w praktyce szkolnej zastosowań w różnych konfiguracjach pomocy dydaktycznych do realizacji programów nauczania z wykorzystaniem TIK.

 

Zadania szkoły w ramach Programu Aktywna Tablica

 • uczestniczenie przez przynajmniej jednego nauczyciela szkoły w
  konferencjach i szkoleniach z zakresu stosowania TIK w nauczaniu;
 • uczestniczenie przez przynajmniej jednego nauczyciela szkoły w
  międzyszkolnych sieciach współpracy nauczycieli stosujących TIK w nauczaniu, w tym:
 • udział w co najmniej 3 spotkaniach organizowanych w ramach
   międzyszkolnych sieci współpracy nauczycieli,
 • zorganizowanie w szkole, w ramach uczestnictwa w międzyszkolnej sieci współpracy nauczycieli, co najmniej lekcji otwartych z wykorzystaniem TIK w nauczaniu,
 • dzielenie się przyjętymi rozwiązaniami i doświadczeniami z innymi nauczycielami przez udostępnianie w międzyszkolnej sieci współpracy nauczycieli, w szczególności opracowanych scenariuszy zajęć edukacyjnych z wykorzystaniem TIK, przykładów dobrych praktyk;
 • wyznaczenie szkolnego e-koordynatora (którego zadaniem jest koordynacja działań w zakresie stosowania TIK w szkole) oraz powołanie nauczycielskich zespołów samokształceniowych, które wspierają dyrektora i nauczycieli w zorganizowaniu pracy szkoły z wykorzystaniem TIK;
 • wykorzystywanie TIK na zajęciach edukacyjnych prowadzonych w każdym oddziale szkoły uczestniczącej w Programie, w liczbie co najmniej 5 godzin zajęć edukacyjnych średnio w każdym tygodniu nauki w każdym roku szkolnym realizacji Programu począwszy od dnia zainstalowania i uruchomienia pomocy dydaktycznych zakupionych w ramach Programu;
 • przedstawienie dla potrzeb organu prowadzącego sprawozdania z realizacji zadań wynikających z udziału w Programie, obejmującego zadania z pkt 1–4 oraz:
 • ocenę wpływu stosowania TIK w szkole na zaangażowanie nauczycieli w proces nauczania i uczniów w proces uczenia się,
 • charakterystykę problemów i barier w realizacji Programu;
 • wypełniania elektronicznych ankiet dotyczących realizacji Programu;
 • udziału w badaniach na potrzeby przeprowadzenia ewaluacji Programu.

 

REALIZACJA PROGRAMU AKTYWNA TABLICA

w Szkole Podstawowej nr 3 w Dzwono-Sierbowicach

 1. Szkolny E-koordynator programu: Damian Uliniarz
 2. Nauczycielskie zespoły samokształceniowe: 
 3. Zespół edukacji wczesnoszkolnej: nauczyciele wychowawcy klas I-III.
 4. Zespół humanistyczny: nauczyciele języka polskiego, języków obcych, historii, muzyki, plastyki.
 5. Zespół matematyczno-przyrodniczy: nauczyciele matematyki, przyrody, geografii, biologii, chemii, fizyki, techniki

Szkoła Podstawowa nr 3 w Dzwono-Sierbowicach
Dzwono-Sierbowice 2, 42-436 Pilica
e-mail: dzwonosierbowice@poczta.onet.pl

tel.: 32 6735005
e-mail: dzwonosierbowice@poczta.onet.pl

Szkoła Podstawowa nr 3 w Dzwono-Sierbowicach
Poleć stronę
Zapytanie
Wersja mobilna