Skróty klawiszowe:

wielkość tekstu: A A A

Kalendarz

Aktualnie na tablicy

Dokumenty Szkoły

Strona główna » Dokumenty Szkoły

PROGRAM  WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNY SZKOŁY

Szkoła Podstawowa nr 3 w Dzwono-Sierbowicach

rok szkolny 2018/2019

 

Podstawy prawne programu:

 1. Powszechna Deklaracja Praw Człowieka,
 2. Konwencja o Prawach Dziecka,
 3. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 r.,
 4. Rozporządzenie ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2015 r. w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii.
 5. Ustawa z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59) art. 26, art. 84 ust. 2 pkt 1 i ust. 3.
 6. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz.U. z 2017 r. poz. 356).
 7. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 stycznia 2018r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii.
 8. Statut Szkoły.

 

 

NASZ UCZEŃ KULTURALNYM, PRZYJAZNYM I ŚWIADOMYM CZŁOWIEKIEM

 

 1. ZADANIA I CELE SZKOŁY .
 2. ZADANIA WYCHOWAWCZE SZKOŁY.
 3. ZNAJOMOŚĆ ZADAŃ SZKOŁY PRZEZ RODZICÓW, NAUCZYCIELI  I UCZNIÓW.
 4. ROZWÓJ KULTURALNY I PATRIOTYCZNY.
 5. TROSKA O PRAWIDŁOWY ROZWÓJ FIZYCZNY.
 6. POMOC UCZNIOM MAJĄCYM TRUDNOŚCI W NAUCE.
 7. ROZPOZNAWANIE SYTUACJI ZAGRAŻAJĄCYCH ZDROWIU.
 8. ZAPOZNANIE Z HISTORIĄ, URBANISTYKĄ, PRZYRODĄ REGIONU, W KTÓRYM

UCZEŃ MIESZKA, W WYMIARZE REGIONALNYM  I EUROPEJSKIM.

 

 

 

I .    ZADANIA SZKOŁY

 1. Szkoła spełnia funkcje: kształcącą, opiekuńczą, wychowawczą, kulturotwórczą tworząc warunki do kształtowania indywidualnych cech osobowości swoich wychowanków, a więc dąży do wychowania zdrowego fizycznie i psychicznie człowieka mającego poczucie własnej indywidualności, własnej wartości i własnej godności.
 2. Szkoła daje podstawę do naukowej interpretacji faktów tworzenia zintegrowanego  obrazu rzeczywistości, wyrabia zdolności przystosowawcze jednostki oraz umiejętności przeobrażania rzeczywistości w imię uniwersalnych wartości etycznych.
 3. Szkoła uczy szacunku do człowieka, do praw i godności jednostki. Przygotowuje do życia w poczuciu przynależności do grup społecznych  w których jednostka uczestniczy jako twórczy podmiot.
 4. Szkoła uczy uczestnictwa w kulturze przez wprowadzanie swoich wychowanków w krąg kultury, z którego wynikają określone wartości.
 5. Szkoła umożliwia uczniom podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej, a w szczególności naukę języka oraz własnej historii i kultury.
 6. Szkoła łączy wychowanie z nauczaniem przyjmując za naczelną zasadę stwierdzenie, że treści wychowania wynikają z treści całego procesu dydaktycznego.
 7. Etyczną  podstawą ładu szkolnego jest zasada – celem nauczania i wychowania jest

              dziecko i jego dobro.

 1. Szkoła dba o prawidłową adaptację ucznia klasy I do warunków szkolnych.

 

CELE:

-         zorganizowanie działań wychowawczych sprzyjających efektywnej nauce,

-         zapewnienie optymalnych warunków do wszechstronnego rozwoju   osobowości ucznia,

-         szacunek dla języka ojczystego, kultury i tradycji narodowej,

-        realizacja takich wartości jak; uczciwość, szczerość, prawdomówność, rzetelność, odpowiedzialność,

-         wprowadzenie uczniów do aktywnego i twórczego uczestnictwa

w kulturze ojczystej i przygotowanie do jej rozumienia,

 

-         przygotowanie uczniów do odpowiedzialnego uczestnictwa w życiu rodziny, szkoły, środowiska, grupy rówieśniczej, organizacji i stowarzyszeń młodzieżowych,

-         uświadomienie roli i zasad człowieka zarówno w kształtowaniu jaki i ochronie

           środowiska naturalnego,

 

-         nadanie odpowiedniej rangi fizycznemu rozwojowi uczniów przez kształtowanie nawyków dbałości o sprawność fizyczną i higienę,

 

-      kształtowanie otwartej osobowości i aktywnej postawy uczniów przez rozwijanie: postaw poznawczych, zainteresowań i uzdolnień, wyrabianie umiejętności podejmowania pracy zespołowej, uczenia  form współpracy i osiągania kompromisu, wyrabianie umiejętności racjonalnego planowania i organizowania swojej pracy  i wypoczynku, wyrabianie odwagi i krytycyzmu w powiązaniu ze świadomością uczestnictwa w życiu szkoły i środowiska,

 

-         demokratyzację życia szkolnego przez skorelowanie kompetencji i praw trzech

           podmiotów: uczniów, nauczycieli, rodziców.

 

II   ZADANIA WYCHOWAWCZE

 

            DYREKTOR

 1. Dba o prawidłowe funkcjonowanie szkoły, o poziom pracy wychowawczej i opiekuńczej szkoły,
 2. Koordynuje, organizuje i nadzoruje działania wychowawcze w szkole,
 3. Stwarza warunki do prawidłowej realizacji praw dziecka oraz umożliwia uczniom podtrzymanie tożsamości narodowej, etnicznej i religijnej,
 4. Czuwa nad realizowaniem przez uczniów obowiązku szkolnego.

 

 NAUCZYCIELE

 1. Wspierają swoją postawą i działaniami pedagogicznymi rozwój psychofizyczny uczniów, ich zdolności i zainteresowania; udzielają pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych,
 2. Kształcą i wychowują dzieci zgodnie z zasadami określonymi w programie wychowawczym,
 3. Reagują na sygnały zagrożenia niedostosowaniem społecznym dzieci,
 4. Zapewniają uczniom bezpieczeństwo podczas pobytu w szkole i poza jej terenem, w czasie wycieczek.

 

            WYCHOWAWCY  KLAS

 1. Poznają uczniów oraz ich środowisko, a także utrzymują stały kontakt z rodzicami, organizują spotkania, wspierają i wspomagają rodziców   w działaniach wychowawczo – opiekuńczych,
 2. Integrują zespół klasowy,
 3. Rozwiązują indywidualne i klasowe problemy poprzez udzielanie uczniom wszechstronnej pomocy,
 4. Interesują się postępami uczniów w nauce, dbają o regularne uczęszczanie uczniów do szkoły,
 5. Wdrażają uczniów do samorządności i demokracji (wybór i działalność samorządu klasowego, wypełnianie poszczególnych funkcji klasowych),
 6. Propagują zasady kulturalnego zachowania,
 7. Troszczą się o zdrowie uczniów, w szczególności poprzez wdrażanie uczniów do dbałości o higienę osobistą oraz przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w życiu szkolnym i poza szkołą,
 8. Czuwają i reagują na pojawiające się sygnały dotyczące zagrożeń wynikających z częstego korzystania z telefonów komórkowych, Internetu … przez dzieci (zagrożeń cywilizacji).
 9. Dbają o właściwy proces adaptacji uczniów klasy I do warunków szkolnych.

 

RODZICE

 1. Dbają o właściwą formę spędzania czasu wolnego przez dzieci – mają wiedzę i kontrole w zakresie  współczesnych środków przekazu (telefony, Internet – niedozwolone  gry i strony)
 2. Wspólnie z nauczycielami przestrzegają  wypracowanych zasad przeciwdziałania  zagrożeniom, konsekwencji  wynikających z używania substancji psychoaktywnych i oddziaływań  cyberprzemocy.
 3. Biorą udział w pedagogizacjach dotyczących współczesnych zagrożeń cywilizacyjnych.
 4.  Współdziałają z nauczycielami w sprawach wychowania i kształcenia dzieci.
 5.  Opiniują i współtworzą dokumenty szkoły,
 6.  Współorganizują i uczestniczą w uroczystościach szkolnych.

 

   PRACOWNICY NIEPEDAGOGICZNI

 1. Reagują na przejawy negatywnych zachowań i informują o tym wychowawcę klasy,
 2. Wyrażają swoją opinię na temat oceny zachowania uczniów,
 3. Wspomagają nauczycieli w realizowaniu działań wychowawczych,
 4. Współpracują z nauczycielami w celu wyeliminowania niepożądanych zachowań uczniów.

 

  RADA RODZICÓW

 1. Reprezentuje ogół rodziców oraz podejmuje działania wspierające proces wychowawczy szkoły,
 2. Współdecyduje o formach pomocy dzieciom oraz ich wypoczynku, współuczestniczy w opracowaniu programu wychowawczego szkoły,

 

SAMORZĄD UCZNIOWSKI – Uczniowie

 1. Inspiruje i organizuje życie kulturalne i intelektualne na terenie szkoły,
 2. Reprezentuje postawy i potrzeby środowiska uczniowskiego wobec dyrekcji i grona pedagogicznego,
 3. Propaguje ideę samorządności oraz wychowania w demokracji,
 4. Propaguje ideę wolontariatu.
 5. Uczniowie zwracają uwagę na przestrzeganie norm i wartości w życiu codziennym - znają konsekwencje nieprzestrzegania prawa.

 

Nauczanie, kształtowanie umiejętności i wychowywanie są trzema zadaniami nauczyciela, które wzajemnie się przenikają, równoważą i uzupełniają.

Stąd wychowanie jest wymiarem pracy edukacyjnej, a nie wyizolowanym zadaniem, a każdy nauczyciel jest wychowawcą w każdej chwili pracy edukacyjnej.

 

III. ZNAJOMOŚĆ ZADAŃ SZKOŁY.

1. Zapoznanie rodziców, nauczycieli i uczniów z treścią dokumentów obowiązujących  w szkole:

- Statut Szkoły,

- Wewnątrzszkolny System Oceniania,

- Plan wychowawcy klasy,

- Regulaminy obowiązujące w różnych miejscach i  sytuacjach,

- Wymagania programowe.

 1. Przypominanie o powyższych dokumentach przy różnych okazjach – lekcje, zajęcia

   pozalekcyjne, wycieczki

            IV. ROZWÓJ KULTURALNY I PATRIOTYCZNY

Rozwijanie zainteresowań uczniów oraz kształcenie poczucia estetyki.

Zadania

Sposoby realizacji

Uwagi o realizacji

1. Wychowanie kulturalne i patriotyczne przez:

 

- przybliżenie zasad dobrego    zachowania,

- kształtowanie nawyków kulturalnego zachowania się w szkole, w domu i miejscach publicznych,

- organizowanie życia kulturalnego na teranie szkoły i poza nią,

- prezentację szkoły na zewnątrz,

- uświadamianie uczniom przy różnych  okazjach wartości kultury w życiu człowieka,

- korzystanie z ośrodków kultury - kino, teatr, muzeum,

- rozwój czytelnictwa,

 

 

 

 

 

 

 

- troskę o kulturę osobistą we wzajemnych relacjach osobowych, 

- wpajanie postawy miłości do rodziców i członków rodziny oraz szacunku do starszych

- promowanie szkoły bez przemocy, wulgaryzmów i wandalizmu,

- zapoznanie z sylwetkami sławnych Polaków – artystów,

- uczonych, polityków, żołnierzy, świętych.

- przybliżenie uczniom roli Jana Pawła II w historii Polski i świata

 

- poznanie ważnych dla kraju wydarzeń i rocznic

 

- kształcenie szacunku wobec symboli narodowych – godło, flaga, hymn

 

- rola i znaczenie hymnu narodowego oraz pieśni patriotycznych dla Polaka w 100-  lecie Odzyskania Niepodległości

 

 

 

 

- lekcje  wychowawczych w kl. IV – VIII    i pogadanki w kl. I – III i oddziałach przedszkolnych,

-  lekcje języka polskiego, historii i przyrody,

- organizowanie okolicznościowych, rocznicowych i patriotycznych imprez szkolnych i środowiskowych,

- udział w przygotowaniu występów artystycznych,

-  udział uczniów w przedstawieniach teatralnych, lekcjach muzealnych, wystawach i wycieczkach szkolnych,

- wyjazdy uczniów na wycieczki szkolne, zajęcia terenowe itp.

- ciągłe wzbogacanie  zasobów biblioteki szkolnej,

- prowadzenie współzawodnictwa w czytelnictwie, udział w konkursach czytelniczych,

- angażowanie społeczności szkolnej w zbiorowe czytanie książek dla najmłodszych uczniów w szkole

- udział rodziców w czytaniu książek dla dzieci

- organizowanie konkursów w szkole i udział w etapach wyższych,

- powadzenie zajęć profilaktycznych na lekcjach wychowawczych i z pedagogiem szkolnym oraz podczas zajęć w świetlicy  i Ogniska Wychowawczego,

- prowadzenie pedagogizacji wśród uczniów i rodziców, 

- podczas lekcji j. polskiego, historii, muzyki, religii i in.

-  apel z okazji Dnia Papieskiego,

- Wykonywanie plakatów, posterów o Janie Pawle II – lekcje religii, historii

- w czasie różnych uroczystości państwowych, podczas zajęć lekcyjnych- muzyka, historia,

- prezentowanie odpowiedniego zachowania w czasie uroczystości szkolnych i państwowych, w czasie śpiewania hymnu,

- zorganizowanie wystawy plastycznej „Symbole narodowe w wykonaniu uczniów klas I-III

- nauka hymnu państwowego przez wszystkie grupy wiekowe,

- lekcje muzyki, historii, j. polskiego,

- wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych w czasie świąt i uroczystości państwowych,

 

2. Wychowanie estetyczne przez:

 

- uczenie kultury słowa,

 - organizowanie zajęć służących wyrabianiu umiejętności spostrzegania, oceniania i przeżywania,

- rozumienia piękna w przyrodzie, sztuce, literaturze i muzyce,

-  dbałość o swój wygląd zewnętrzny i higienę osobistą,

-  troskę o sale lekcyjne, świetlicę, szatnie, salę gimnastyczną, stołówkę, sanitariaty.

 

 

- zwracanie uwagi na poprawność form wypowiedzi ustnej i pisemnej na wszystkich lekcjach i poza nimi,

- organizowanie konkursów recytatorskich i montaży słowno-muzycznych podczas rożnych uroczystości szkolnych,

- udział uczniów w różnych formach odbioru kultury i natury na lekcjach w życiu codzienny i podczas wyjazdów szkolnych,

- organizowanie w szkole przez samorząd uczniowski konkursów podnoszących jakość wyglądu klas lekcyjnych propagowanie właściwych nawyków higienicznych w toaletach i w miejscach spożywana posiłków,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. TROSKA O PRAWIDŁOWY ROZWÓJ FIZYCZNY.

Zadania

Sposoby realizacji

 

1.Wychowanie zdrowotne realizowane przez :

 

-  przestrzeganie zasad właściwej organizacji warsztatu pracy podczas lekcji i odrabiania prac domowych,

-  wdrażanie uczniów do troski o zdrowie, kształcenie właściwej postawy wobec chorób, umiejętność korzystania z pomocy lekarza, środków farmakologicznych,

-  właściwe stosowanie działań profilaktycznych, wprowadzanie elementów udzielania pomocy przedmedycznej,

-  rozwijanie integracji z osobami niepełnosprawnymi,

 

- uświadamianie zagrożeń wynikających z przynależności do różnych grup nieformalnych,   uświadomienie psychospołecznych aspektów zdrowia,

- rozwijanie opiekuńczego stosunku do kolegów, poszanowanie ich zdrowia i troska o ich bezpieczeństwo,

-  kształtowanie prawidłowych postaw dotyczących bezpieczeństwa w szkole i poza nią.

- ciągłe doposażanie i unowocześnianie  sal lekcyjnych,  korytarzy i obejścia szkoły,

- organizowanie zajęć (świetlica, Ognisko Wych.)  na których uczniowie mogą odrabiać lekcje i relaksować się,

- organizowanie pogadanek z higienistką szkolną, pedagogiem  szkol. i wychowawcami  nt. Higieny osobistej szczególnie w okresie dojrzewania,

- organizowanie zajęć z zasad udzielania  pierwszej pomocy przedmedycznej, ćwiczenia na fantomach

- przeprowadzenie cyklu zajęć, lekcji dotyczących tolerancji wobec osób o odmiennym wyglądzie, chorych, starych.

- zachęcanie dzieci do pomocy uczniowie poruszającemu się na wózku inwalidzkim,

- prowadzenie lekcji przyrody, zajęć techniczny oraz lekcji wychowawczych o tematyce przeciwdziałania narkomanii, nikotynizmowi i alkoholizmowi oraz warsztatów z udziałem przedstawicieli  Sanepidu,

-  realizowanie w szkole programu profilaktycznego Trzymaj formę

- rozpoznawanie wśród uczniów sygnałów nawiązujących do zainteresowania się grupami nieformalnymi ,

- gromadzenie informacji o sposobach spędzania wolnego czasu uczniów poza szkołą,

- reagowanie na wszelkie sygnały przemocy w sieci i w życiu realnym,

- przypominanie regulaminów  obowiązujących w szkole,

 

 

 

2. Kultura wolnego czasu:

 

- informacje o zaletach i wadach wypoczynku biernego i czynnego,

-  udzielanie rad i wskazówek dotyczących kulturalnego spędzania czasu,

-  lektura, rozwój zainteresowań indywidualnych,  wartościowe rozrywki,

- udział w zajęciach organizowanych przez szkołę - kółka zainteresowań, zabawy szkolne,

 

 

- rozwijanie zainteresowań turystyczno – krajoznawczych.

- kształtowania u uczniów postaw prospołecznych,  poprzez możliwość udziału w działaniach z zakresu wolontariatu,

- rozszerzanie tematyki zajęć lekcji przyrody, biologii,  zajęć technicznych i godz. wychowawczych o treści dotyczące form i kultury spędzania wypoczynku,

- organizowanie kącików tematycznych w salach lekcyjnych oraz zachęcania do pochwalenia się uczniów swoimi zainteresowaniami, kolekcjami itp.

- zachęcanie do udziału w zajęciach chóru szkolnego, ogniska wychowawczego, kółek zainteresowań, orkiestrze młodzieżowej w celu rozwijania zainteresowań,

- eksponowanie osiągnięć uczniów,

- organizowanie zielonej szkoły, raz w roku wycieczki kilkudniowej  oraz innych jednodniowych wyjazdów poza teren szkoły,

- zachęcanie uczniów starszych do udzielania pomocy np. w lekcjach uczniom młodszym, słabszym,

- zorganizowanie pomocy dla schroniska zwierząt (zbiórka karmy, kocy itp.) 

 

 

 1. POMOC UCZNIOM MAJĄCYM TRUDNOŚCI W NAUCE.
 1. Kierowanie uczniów do poradni specjalistycznych.
 2. Realizacja zaleceń poradni.
 3. Włącznie do zespołu dydaktyczno -wyrównawczego.
 4. Zorganizowanie zajęć korekcyjno- kompensacyjnych dla uczniów ze specyficznymi trudnościami dydaktycznymi.
 5. Organizowanie narad szkoleniowych poświęconych temu zagadnieniu.
 6. Zawężenie współpracy z rodzicami.

 

VII. ROZPOZNAWANIE SYTUACJI ZAGRAŻAJĄCYCH ZDROWIU. Stosowanie działań profilaktycznych jako środka do realizacji założonego celu.

 

Zdania

Sposoby realizacji

 

1. Działania profilaktyczne szkoły;

 

a)  Żyję zdrowo.

- kształtowanie prawidłowych nawyków żywieniowych wśród uczniów,

- udział uczniów  w programach: „Szklanka Mleka” i   „Owoce w szkole”,

- udział w konkursach  plastycznych związanych z tymi programami,

- zorganizowanie obiadów dla wszystkich uczniów oraz II śniadania dla dzieci przedszkolnych

-  wykonanie gazetek ściennych o tematyce profilaktycznej promujących zdrowy styl życia,

- wdrażanie zasad prawidłowego odżywiania się – realizacja program „Trzymaj formę”

 

- zwracanie uwagi przez wychowawców na znaczenie II śniadania i obiadu,  zwracanie uwagi na dzieci, które nie biorą udziału w tej formie dożywiania,

- okazjonalne przygotowywanie zdrowych posiłków w klasie, 

- wspólne spożywanie na stołówce obiadu.

-  II śniadania, owoców, warzyw oraz dopilnowywanie wypicia mleka,

- gromadzenie materiałów, redagowanie gazetek ściennych i udział w konkursach podczas imprez szkolnych o tematyce prozdrowotnej,

- udział szkoły w programach i imprezach profilaktycznych, zapraszanie przedstawicieli Sanepidu na imprezy podsumowujące działalność  prozdrowotna w szkole,

 

 

 

 

b)  Bezpieczeństwo

- udział w spotkaniach z pracownikami Policji,

- znajomość regulaminów pracowni szkolnych,

-   przestrzeganie zasad BHP w szkole i w domu, podczas poruszania się w czasie wycieczek , na jezdni, przebywania poza domem oraz  w czasie   zajęć sportowych,

- ocenianie, właściwego zachowania u siebie i innych i  właściwe wezwanie pomocy w razie wypadku,

- udział w spektaklach teatralnych o charakterze profilaktycznym,  

- udział w zajęciach „Pierwsza pomoc”,

-  przygotowanie się do konkursów wiedzy o bezpieczeństwie ruchu drogowego,

- przyjmują postawę asertywną w kontaktach społecznych,

 

 

-  zagrożenia wynikające z programów telewizyjnych przedstawiających przemoc, agresję, niebezpieczeństwo gier komputerowych i zagrożenia internetu – korzystanie z niebezpiecznych stron internetowych,

- działania profilaktyczne i kampanie informacyjne,

 

 

- działania prewencyjne,

 

 

 

- system zapobiegania cyberprzemocy w szkole:

 

 

 • organizowanie spotkań z policjantem dwa razy w ciągu roku szkolnego,
 • przypominanie regulaminów korzystania z pracowni, sali gimnastycznej i urządzeń multimedialnych na terenie szkoły i poza nią, dowozu uczniów oraz  wyjazdów na wycieczki szkolne,
 • udział uczniów w konkursach wiedzowych, plastycznych i praktycznych z zakresu ruchu drogowego,
 • współpraca z G.K. ds. R.P.A. i udział w spektaklach o charakterze profilaktycznym,
 • „ Pierwsza pomoc” – ćwiczenia praktyczne dla klas I – VIII.
 • organizowanie we współpracy z policją egzaminu na kartę rowerową uczniom klasy czwartej,
 • prowadzenie zajęć o asertywności w przypadkukontaktów z osobami uzależnionymi,
 • stosowanie zabezpieczeń  internetowych w pracowni komputerowej oraz prowadzenie lekcji i konkursów o tematyce „Bezpieczny Internet,
 • pogadanki i rozmowy z rodzicami i uczniami dotyczące właściwego korzystania ze środków masowego przekazu- telefonu komórkowego, internetu

 

 • edukacja (zasady odpowiedzialnego i bezpiecznego korzystania z Internetu
  i telefonii komórkowej, zagrożenia płynące z użytkowania technologii komunikacyjnych, netykieta, odpowiedzialność prawna, wiedza dotycząca sposobów postępowania w sytuacjach zagrożenia),
 •  prelekcje, spotkania z ekspertami, konkursy,
 • poznanie zasad bezpiecznego internetu,

 

 • filtry, kontrola przeglądanych stron, właściwa reakcja na niepożądane zachowania dzieci i młodzieży;
 • opracowanie procedur reagowania na cyberprzemoc,
 •  podejmowanie interwencji w każdym przypadku ujawnienia lub podejrzenia cyberprzemocy,
 •  sankcje regulaminowe szkoły,
 • kontrakt z rodzicami.

 

 

 1. Używki

- doskonalą umiejętność mówienia „NIE” nałogom,

- potrafią różnicować i określać nałogi i uzależnienia,

- potrafią określić stopień zagrożenia w wyniku palenia papierosów,

- profilaktyka wychowania przez przedstawienie zagrożeń wynikających  z nikotynizmu, alkoholizmu.

- rozwijanie działalności informacyjnej wśród uczniów na temat zagrożeń związanych z używaniem substancji psychotropowych, środków zastępczych oraz nowych substancji psychotropowych.

 

 

- prowadzenie wśród uczniów edukacji prawnej, m.in. zapoznanie z Ustawą o postepowaniu w sprawach nieletnich, przekazanie informacji uczniom na temat konsekwencji prawnych związanych z naruszeniem przepisów ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz procedurach postepowania oraz metodach współpracy szkół z policją w sytuacjach zagrożenia narkomanią;

 

- propagowanie wśród uczniów wolontariatu i udziału w akcjach charytatywnych, działalności społecznej;

- analiza tematyki godzin wychowawczych pod kątem realizacji treści profilaktycznych ujętych w programie wychowawczo- profilaktycznym w zakresie profilaktyki  uzależnień

 

 • prowadzenie lekcji metodami aktywnymi doskonalącymi umiejętności  asertywne uczniów
 • wykonywanie plakatów, gazetek szkolnych, inscenizacji o tematyce profilaktycznej,
 • prowadzanie lekcji o tematyce uzależnień,
 • oglądanie filmów prezentujących skutki nadużywania używek i tragedii życia w środowiskach patologicznych,

 

 • upowszechnianie materiałów informacyjnych : plakatów, broszur, ulotek, umieszczenie w widocznym miejscu w szkole oraz na stronie internetowej szkoły numerów telefonów instytucji pomocowych, adresów, stron internetowych poświęconych profilaktyce;
 • podczas spotkań z policją uczniów i rodziców
 • pedagogizacja rodziców podczas spotkań z rodzicami

 

 • organizowanie w szkole i poza nią akcji charytatywnych ( Wielkanoc, Boże Narodzenie)
 • zbiórka dla schroniska, zwierząt leśnych – karma, kasztany, żołędzie
 • wychowawcy podczas godzin wychowawczych oraz w czasie innych zajęć o tematyce profilaktycznej

 

 

d) Dbanie o komfort psychiczny

- dbałość o właściwy proces adaptacyjny uczniów kl. I,

-  funkcjonowanie w grupie, budowanie poczucia własnej wartości, rozwiązywanie problemów i konfliktów z udziałem uczniów,

-  ukazywanie sytuacji zagrażających bezpieczeństwu i życiu dzieci takich jak: molestowanie seksualne, przemoc fizyczna i psychiczna, wymuszanie, presja rówieśnicza, nakłanianie,

- wdrażanie uczniów do przyjmowania odpowiedzialności za własne czyny oraz odpowiedzialny i świadomy udział dzieci w życiu klasy, szkoły i poza nią,

- znajomość praw dziecka oraz praw i obowiązków ucznia

- organizowanie na początku roku szkolnego  spotkań integracyjnych wśród uczniów klas I-III,

- udział społeczności szkolnej w ślubowaniu uczniów kl. I,

- obserwowanie uczniów w celu zapobiegania jakiejkolwiek agresji wśród społeczności szkolnej,

- sporządzanie notatek wychowawcy i częstsze kontakty z rodzicami,

- organizowanie apeli, plakatów i lekcji o znajomości praw dziecka i człowieka,

- zachęcanie uczniów do udziału w życiu klasy, szkoły i na rzecz środowiska lokalnego,

- zapoznanie uczniów w czasie zajęć edukacyjnych, apeli szkolnych

 

 

 

 

 

 

 

3. Wychowanie ekologiczne przez:

 

- przybliżanie uczniom przy różnych okazjach problematyki ochrony środowiska, zagrożeń środowiska,

- zbieranie surowców wtórnych, uświadomienie uczniom korzyści wynikających z zagospodarowania surowców wtórnych,

-  wyrabianie nawyku ekonomicznego korzystania  z wody i energii elektrycznej,

 • prowadzenie lekcji w terenie na podwórku szkolnym w bliższym obcowaniu z naturą,
 • udział uczniów w konkursie ekologicznym w Ośrodku Naukowo - Dydaktycznym w Smoleniu oraz w apelach i uroczystościach szkolnych o tematyce ekologicznej,
 • organizowanie w szkole akcji „Sprzątania Świata”, Dnia Ziemi,  zbiórki surowców wtórnych, zużytych baterii i elektrośmieci makulatury.

 

 

 

 

VIII. ZAPOZNANIE Z HISTORIĄ, URBANISTYKĄ, PRZYRODĄ REGIONU,  W KTÓRYM  UCZEŃ  MIESZKA,  W WYMIARZE REGIONALNYM I EUROPEJSKIM.

Zadania

Sposoby realizacji

 

 1. Wzbogacanie wiedzy o regionie przez:

 

- organizację wycieczek krajoznawczo - turystycznych po terenie położonym najbliżej szkoły,

- zajęcia w Ośrodku Naukowo - Dydaktycznym w JPK w Smoleniu,

- wycieczki po obszarze  Parku Narodowego i  Krajobrazowego,

- zapoznanie z twórcami innych państw działającymi w Polsce,

- wiązanie wielkich wydarzeń historycznych w skali światowej z wydarzeniami mającymi miejsce w społeczności lokalnej.

 

 

- współpraca i udział w zajęciach w Ośrodku Naukowo – Dydaktycznym  w Smoleniu,

- organizowanie wycieczek po najbliższej okolicy i regionie,

- wyszukiwanie ciekawych, historycznych postaci z naszego regionu i wizualizacja ich dorobku,

- udział uczniów w środowiskowych uroczystościach patriotycznych w Pilicy,

- składanie kwiatów i zapalanie zniczy w miejscach pamięci w Sierbowicach, Szycach, Siadczy i Kidowie.

- pamiętanie o O. Feliksie Wójciku, budowniczym naszej szkoły,

- udział społeczności lokalnej w imprezach szkolnych,

 

 

Program wychowawczo-profilaktyczny powinien być opracowany w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego 2018/2019 (art. 26 oraz art. 84 ust. 2 pkt 1
 i ust. 3 ustawy Prawo oświatowe). Również do tego czasu uwzględniony w planach pracy wychowawczej wychowawców klas i oddziału przedszkolnego.

 

 

 

 

Dostępne podkategorie:
ZAŁĄCZNIKI

Szkoła Podstawowa nr 3 w Dzwono-Sierbowicach
Dzwono-Sierbowice 2, 42-436 Pilica
e-mail: dzwonosierbowice@poczta.onet.pl

tel.: 32 6735005
e-mail: biuro@sp3dzwonosierbowice.pl

Szkoła Podstawowa nr 3 w Dzwono-Sierbowicach
Poleć stronę
Zapytanie
Wersja mobilna