Skróty klawiszowe:

wielkość tekstu: A A A

Kalendarz

Aktualnie na tablicy

Rekrutacja 2018

Strona główna » Rekrutacja 2018

Rekrutacja do przedszkoli prowadzonych przez Miasto i Gminę Pilica na rok szkolny 2018/2019

Terminy

Lp.

Rodzaj czynności

Terminy w postępowaniu rekrutacyjnym

Terminy w postępowaniu uzupełniającym

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

od 26.02.2018

do 12.03.2018

od 07.05.2018

do 11.05.2018

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

od 13.03.2018

do 23.03.2018

od 15.05.2018

do 16.05.2018

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

26.03.2018

(godz. 15.00)

17.05.2018

(godz. 15.00)

4.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.

od 27.03.2018

do 09.04.2018

od 17.05.2018

do 24.05.2018

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

10.04.2018

(godz.15.00)

25.05.2018

(godz.15.00)

1. Do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej lub publicznej innej formy wychowania przedszkolnego przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze danej gminy.

2. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunek, o którym mowa w ust. 1, niż liczba wolnych miejsc w publicznym przedszkolu, oddziale przedszkolnym w publicznej szkole podstawowej, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:

1)wielodzietność rodziny kandydata;

2)niepełnosprawność kandydata;

3)niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;

4)niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;

5)niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;

6)samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;

7)objęcie kandydata pieczą zastępczą.

3. Kryteria, o których mowa w ust. 2, mają jednakową wartość.

4. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dane publiczne przedszkole, oddział przedszkolny w danej publicznej szkole podstawowej nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli lub oddziałów przedszkolnych w publicznej szkole podstawowej ustala się następujące kryteria, odpowiadające im ilości punktów oraz dokumenty potrzebne do potwierdzenia tych kryteriów:

l.p.

kryterium

dokumenty potwierdzające kryterium

liczba punktów

1.

obydwoje rodzice/rodzic samotnie wychowujący dziecko/prawni opiekunowie pracują, uczą się lub studiują, prowadzą gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność

oświadczenie rodziców/rodzica/prawnych opiekunów

20

2.

wybrane przedszkole znajduje się najbliżej miejsca zamieszkania dziecka

informacja zawarta we wniosku

10

3.

w danym przedszkolu kontynuuje edukację przedszkolną rodzeństwo dziecka ubiegającego się o przyjęcie

informacja zawarta we wniosku

5

 

Rekrutacja do szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Pilica na rok szkolny 2018/2019

Terminy dotyczą klas I i klas IV sportowych

Lp.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

od 05.03.2018

do 12.03.2018

( godz. 15:00)

od 27.03.2018

do 28.03.2018

(godz. 15:00)

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

od 13.03.2018

do 14.03.2018

od 05.04.2018

do 06.04.2018

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

15.03.2018

(godz. 15:00)

09.04.2018

(godz. 15:00)

4.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.

od 16.03.2018

do 23.03.2018

(godz. 15:00)

od 10.04.2018

do 12.04.2018

(godz. 15:00)

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

26.03.2018

(godz. 15:00)

13.04.2018

 

(godz. 15:00)

1. Do klasy I publicznej szkoły podstawowej, której ustalono obwód, przyjmuje się na podstawie zgłoszenia rodziców dzieci i młodzież zamieszkałe w tym obwodzie.

2. Kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznej szkoły podstawowej mogą być przyjęci do klasy I po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana publiczna szkoła podstawowa nadal dysponuje wolnymi miejscami.

Określa się następujące kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Pilica, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły podstawowej, jeżeli dysponuje ona wolnymi miejscami, odpowiadającą im liczbę punktów oraz dokumenty potwierdzające spełnianie kryterium:

lp.

kryterium

liczba punktów

dokument potwierdzający spełnianie kryterium

1.

w danej szkole obowiązek szkolny spełnia rodzeństwo dziecka

10

oświadczenie rodziców

2.

miejsce pracy rodziców znajduje się w obwodzie szkoły

8

oświadczenie o miejscu zatrudnienia (opiekunów prawnych)

3.

w obwodzie szkoły zamieszkują krewni dziecka (babcia, dziadek) wspierający rodziców (opiekunów prawnych) w zapewnieniu mu należytej opieki

5

oświadczenie rodziców (opiekunów prawnych)

Do oddziału sportowego w publicznej szkole podstawowej, przyjmuje się kandydatów, którzy:

1) posiadają bardzo dobry stan zdrowia, potwierdzony orzeczeniem lekarskim wydanym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej;

2) posiadają pisemną zgodę rodziców na uczęszczanie kandydata do oddziału;

3) uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej, na warunkach ustalonych przez polski związek sportowy właściwy dla danego sportu, w którym jest prowadzone szkolenie sportowe w danym oddziale.

 

Dostępne podkategorie:

Szkoła Podstawowa nr 3 w Dzwono-Sierbowicach
Dzwono-Sierbowice 2, 42-436 Pilica
e-mail: dzwonosierbowice@poczta.onet.pl

tel.: 32 6735005
e-mail: biuro@sp3dzwonosierbowice.pl

Szkoła Podstawowa nr 3 w Dzwono-Sierbowicach
Poleć stronę
Zapytanie
Wersja mobilna