Skróty klawiszowe:

wielkość tekstu: A A A

Kalendarz

Aktualnie na tablicy

Rekrutacja 2024/2025

Strona główna » Rekrutacja 2024/2025

Rekrutacja do przedszkoli prowadzonych przez Miasto i Gminę Pilica na rok szkolny 2024/2025

Terminy

Lp.

Rodzaj czynności

Terminy w postępowaniu rekrutacyjnym

Terminy w postępowaniu uzupełniającym

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

od 19.02.2024

do 08.03.2024

od 29.04.2024

do 10.05.2024

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

od 11.03.2024

do 20.03.2024

od 13.05.2024

do17.05.2024

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

21.03.2024

(godz.15.00)

17.05.2024

(godz.15.00)

4.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.

 od 22.03.2024

do 05.04.2024

od 20.05.2024

do 24.05.2024

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

08.04.2024

(godz.15.00)

27.05.2024

(godz.15.00)

1. Do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej lub publicznej innej formy wychowania przedszkolnego przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze danej gminy.

2. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunek, o którym mowa w ust. 1, niż liczba wolnych miejsc w publicznym przedszkolu, oddziale przedszkolnym w publicznej szkole podstawowej, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:

1) wielodzietność rodziny kandydata;

2) niepełnosprawność kandydata;

3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;

4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;

5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;

6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;

7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.

3. Kryteria, o których mowa w ust. 2, mają jednakową wartość.

4. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dane publiczne przedszkole, oddział przedszkolny w danej publicznej szkole podstawowej nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli lub oddziałów przedszkolnych w publicznej szkole podstawowej ustala się następujące kryteria, odpowiadające im ilości punktów oraz dokumenty potrzebne do potwierdzenia tych kryteriów:

l.p.

kryterium

dokumenty potwierdzające kryterium

liczba punktów

1.

obydwoje rodzice/rodzic samotnie wychowujący dziecko/prawni opiekunowie pracują, uczą się lub studiują, prowadzą gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność

oświadczenie rodziców/rodzica/prawnych opiekunów

20

2.

wybrane przedszkole znajduje się najbliżej miejsca zamieszkania dziecka

informacja zawarta we wniosku

10

3.

w danym przedszkolu kontynuuje edukację przedszkolną rodzeństwo dziecka ubiegającego się o przyjęcie

informacja zawarta we wniosku

5

 

Rekrutacja do szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Pilica na rok szkolny 2024/2025

Terminy dotyczą klas I 

Lp.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

od 01.03.2024

do 08.03.2024

( godz.15:00)

od 02.04.2024

do 09.04.2024

(godz.15:00)

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

od 13.03.2024

do 16.03.2024

od 17.04.2024

do 19.04.2024

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

15.03.2024

(godz.15:00)

15.04.2024

(godz.15:00)

4.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.

od 19.03.2024

do 22.03.2024

(godz. 15:00)

od 16.04.2024

do 18.04.2024

(godz.15:00)

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

25.03.2024

(godz.15:00)

19.04.2024

(godz.15:00)

1. Do klasy I publicznej szkoły podstawowej, której ustalono obwód, przyjmuje się na podstawie zgłoszenia rodziców dzieci i młodzież zamieszkałe w tym obwodzie.

2. Kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznej szkoły podstawowej mogą być przyjęci do klasy I po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana publiczna szkoła podstawowa nadal dysponuje wolnymi miejscami.

Określa się następujące kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Pilica, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły podstawowej, jeżeli dysponuje ona wolnymi miejscami, odpowiadającą im liczbę punktów oraz dokumenty potwierdzające spełnianie kryterium:

lp.

kryterium

liczba punktów

dokument potwierdzający spełnianie kryterium

1.

w danej szkole obowiązek szkolny spełnia rodzeństwo dziecka

10

oświadczenie rodziców

2.

miejsce pracy rodziców znajduje się w obwodzie szkoły

7

oświadczenie o miejscu zatrudnienia (opiekunów prawnych)

3.

w obwodzie szkoły zamieszkują krewni dziecka (babcia, dziadek) wspierający rodziców (opiekunów prawnych) w zapewnieniu mu należytej opieki

5

oświadczenie rodziców (opiekunów prawnych)

Dostępne podkategorie:

Szkoła Podstawowa nr 3 w Dzwono-Sierbowicach
Dzwono-Sierbowice 2, 42-436 Pilica
e-mail: dzwonosierbowice@poczta.onet.pl

tel.: 32 6735005
e-mail: dzwonosierbowice@poczta.onet.pl

Szkoła Podstawowa nr 3 w Dzwono-Sierbowicach
Poleć stronę
Zapytanie
Wersja mobilna